Thiết kế web Mạng xã hội

cách định khoản hoạch toán chi phí sản xuất - TK 154

Thảo luận trong 'Gia sư - Học Tập'

 1. Cách định khoản hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Tài khoản 154
  Tài khoản 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp, xây lắp, nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 154 bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công( công ty xây dựng ) chi phí sản xuất chung
  Kết cấu tài khoản 154
  Bên Nợ:
  - Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm và chi phí thực hiện dịch vụ;
  - Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến giá thành sản phẩm xây lắp công trình hoặc giá thành xây lắp theo giá khoán nội bộ;
  - Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  Bên Có:
  - Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm đã chế tạo xong nhập kho hoặc chuyển đi bán;
  - Giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao từng phần, hoặc toàn bộ tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn giao cho đơn vị nhận thầu chính xây lắp (Cấp trên hoặc nội bộ); hoặc giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành chờ tiêu thụ;
  - Chi phí thực tế của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành cung cấp cho khách hàng;
  - Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được;
  - Trị giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá gia công xong nhập lại kho;
  - Phản ánh chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán. Đối với đơn vị sản xuất theo đơn đặt hàng, hoặc đơn vị có chu kỳ sản xuất sản phẩm dài mà hàng kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định vào TK 154 đến khi sản phẩm hoàn thành mới xác định được chi phí sản xuất chung cố định không được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải hạch toán vào giá vốn hàng bán (Có TK 154, Nợ TK 632);
  - Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
  Số dư bên Nợ:
  Chi phí sản xuất, kinh doanh còn dở dang cuối kỳ.
  Hướng dẫn định khoản hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
  * NGành kinh doanh, dịch vụ :
  Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" áp dụng trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ,... Tài khoản này dùng để tập hợp tổng chi phí (Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) và tính giá thành của khối lượng dịch vụ đã thực hiện.
  Hướng dẫn định khoản hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan tài khoản 154 ngành kinh doanh dịch vụ
  1. Đối với ngành giao thông vận tải, tài khoản này dùng để tập hợp chi phí và tính giá thành về vận tải đường bộ (ô tô, tàu điện, vận tải bằng phương tiện thô sơ khác...) vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không, vận tải đường ống,...
  Tài khoản 154 áp dụng cho ngành giao thông vận tải phải được mở chi tiết cho từng loại hoạt động (Vận tải hành khách, vận tải hàng hoá,...) theo từng đơn vị hoặc bộ phận kinh doanh dịch vụ.
  Trong quá trình vận tải, săm lốp bị hao mòn với mức độ nhanh hơn mức khấu hao đầu xe nên thường phải thay thế nhiều lần nhưng giá trị săm lốp thay thế không tính vào giá thành vận tải ngay một lúc khi xuất dùng thay thế, mà phải chuyển dần từng tháng. Vì vậy, hàng tháng các đơn vị vận tải ôtô được trích trước chi phí săm lốp vào giá thành vận tải (Chi phí phải trả) theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.
  2. Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường và phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào giá thành sản phẩm mà được hạch toán vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.
  3. Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, tài khoản này được mở chi tiết theo từng loại hoạt động như: Hướng dẫn du lịch, kinh doanh khách sạn, kinh doanh vận tải du lịch,...
  4. Trong hoạt động kinh doanh khách sạn, Tài khoản 154 phải mở chi tiết theo từng loại dịch vụ như: Hoạt động ăn, uống, dịch vụ buồng nghỉ, dịch vụ vui chơi giải trí, phục vụ khác (Giặt, là, cắt tóc, điện tín, thể thao,...).
  Phương pháp kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở Tài khoản 154 ở các đơn vị thuộc ngành kinh doanh dịch vụ tương tự như đối với ngành công nghiệp. Ngoài ra cần chú ý: Nghiệp vụ kết chuyển giá thành thực tế của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành và đã chuyển giao cho người mua và được xác định là đã bán trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
  Hướng dẫn định khoản hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản 154 ngành xây lắp
  I. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp (kể cả ở đơn vị nhận khoán nội bộ về sản phẩm xây lắp có tổ chức kế toán riêng)
  Việc tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp phải theo từng công trình, hạng mục công trình và theo khoản mục giá thành quy định trong giá trị dự toán xây lắp, gồm:
  - Chi phí vật liệu;
  - Chi phí nhân công;
  - Chi phí sử dụng máy thi công;
  - Chí phí chung.
  Riêng chi phí chung được tập hợp bên Nợ Tài khoản 1541 "Xây lắp": Chỉ bao gồm chi phí chung phát sinh ở đội nhận thầu hoặc công trường xây lắp. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp xây lắp (là một bộ phận của chi phí chung) được tập hợp bên Nợ Tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp". Chi phí này sẽ được kết chuyển vào bên Nợ Tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" tham gia vào giá thành toàn bộ sản phẩm xây lắp hoàn thành và bán ra trong kỳ.
  1. Phương pháp hạch toán tập hợp chi phí xây lắp (bên Nợ Tài khoản 1541 "Xây lắp"):
  1.1. Hạch toán khoản mục nguyên liệu, vật liệu trực tiếp:
  Khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp bao gồm: Giá trị thực tế của vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể sản phẩm xây, lắp hoặc giúp cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng xây, lắp (Không kể vật liệu phụ cho máy móc, phương tiện thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung).
  Nguyên tắc hạch toán khoản mục nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: Nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho xây dựng hạng mục công trình nào phải tính trực tiếp cho sản phẩm hạng mục công trình đó trên cơ sở chứng từ gốc theo số lượng thực tế đã sử dụng và theo giá thực tế xuất kho (Giá bình quân gia quyền; Giá nhập trước, xuất trước,...).
  Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình hoàn thành, tiến hành kiểm kê số vật liệu còn lại tại nơi sản xuất (nếu có) để ghi giảm trừ chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp xuất sử dụng cho công trình.
  Trong điều kiện thực tế sản xuất xây lắp không cho phép tính chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cho từng công trình, hạng mục công trình thì đơn vị có thể áp dụng phương pháp phân bổ vật liệu cho đối tượng sử dụng theo tiêu thức hợp lý (Tỷ lệ với định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu,...).
  - Căn cứ vào Bảng phân bổ vật liệu cho từng công trình, hạng mục công trình, ghi:
  Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Khoản mục: Chi phí vật liệu) (1541)
  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường)
  Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
  1.2. Hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: Hạch toán tương tự như ngành công nghiệp
  1.3. Hạch toán khoản mục chi phí sử dụng máy thi công:
  Khoản mục chi phí sử dụng máy thi công bao gồm: Chi phí cho các máy thi công nhằm thực hiện khối lượng công tác xây lắp bằng máy. Máy móc thi công là loại máy trực tiếp phục vụ xây lắp công trình. Đó là những máy móc chuyển động bằng động cơ hơi nước, diezen, xăng, điện,... (Kể cả loại máy phục vụ xây, lắp).
  Chi phí sử dụng máy thi công bao gồm: Chi phí thường xuyên và chi phí tạm thời.
  Chi phí thường xuyên cho hoạt động của máy thi công, gồm: Chi phí nhân công điều khiển máy, phục vụ máy,...; Chi phí vật liệu; Chi phí công cụ, dụng cụ; Chi phí khấu hao TSCĐ; Chi phí dịch vụ mua ngoài (Chi phí sửa chữa nhỏ, điện, nước, bảo hiểm xe, máy,...); Chi phí khác bằng tiền.
  Chi phí tạm thời cho hoạt động của máy thi công, gồm: Chi phí sửa chữa lớn máy thi công (đại tu, trung tu,...) không đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá máy thi công; Chi phí công trình tạm thời cho máy thi công (lều, lán, bệ, đường ray chạy máy,...). Chi phí tạm thời của máy có thể phát sinh trước (Được hạch toán vào bên Nợ Tài khoản 142, hoặc TK 242) sau đó sẽ phân bổ dần vào Nợ Tài khoản 623 "Chi phí sử dụng máy thi công"; Hoặc phát sinh sau, nhưng phải tính trước vào chi phí sản xuất xây lắp trong kỳ (Do liên quan tới việc sử dụng thực tế máy móc thi công trong kỳ). Trường hợp này phải tiến hành trích trước chi phí, ghi Có Tài khoản 335 "Chi phí phải trả", Nợ Tài khoản 623 "Chi phí sử dụng máy thi công".
  Việc tập hợp chi phí và tính giá thành về chi phí sử dụng máy thi công phải được hạch toán riêng biệt theo từng máy thi công (Xem hướng dẫn ở phần Tài khoản 623 "Chi phí sử dụng máy thi công").
  - Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi công (Chi phí thực tế ca máy) tính cho từng công trình, hạng mục công trình, ghi:
  Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Khoản mục chi phí sử dụng máy thi công)
  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần chi phí sử dụng máy thi công vượt trên mức bình thường)
  Có TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công.
  1.4. Hạch toán khoản mục chi phí sản xuất chung:
  - Chi phí sản xuất chung phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trường xây dựng gồm: Lương nhân viên quản lý phân xưởng, tổ, đội xây dựng; Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỉ lệ quy định trên tiền lương phải trả công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý phân xưởng, tổ, đội; Khấu hao tài sản cố định dùng chung cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan đến hoạt động của đội,... Khi các chi phí này phát sinh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
  Có các TK 334, 338, 152, 153, 142, 214, 335, 111, 112,...
  - Khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp, ghi:
  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
  Có TK 352 - Dự phòng phải trả.
  - Khi phát sinh chi phí sửa chữa và bảo hành công trình, như chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung, kế toán phản ánh vào các Tài khoản chi phí có liên quan, ghi:
  Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
  Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
  Có các TK 112, 152, 153, 214, 331, 334, 338,...
  - Cuối kỳ, kết chuyển chi phí thực tế phát sinh trong kỳ về nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung liên quan đến hoạt động sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp để tổng hợp chi phí sửa chữa và bảo hành và tính giá thành bảo hành, ghi:
  Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
  Có TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
  Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.
  - Khi công việc sửa chữa bảo hành công trình xây lắp hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi:
  Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả
  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
  - Hết thời hạn bảo hành công trình xây lắp, nếu công trình không phải bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi:
  Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả
  Có TK 711 - Thu nhập khác.
  - Cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung để phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung cho các công trình, hạng mục công trình có liên quan (Tỷ lệ với chi phí nhân công), ghi:
  Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không tính vào giá thành công trình xây lắp)
  Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.
  2. Phương pháp hạch toán và kết chuyển chi phí xây lắp (bên Có TK 1541 "Xây lắp"):
  2.1. Các chi phí của hợp đồng không thể thu hồi (Ví dụ: Không đủ tính thực thi về mặt pháp lý như có sự nghi ngờ về hiệu lực của nó, hoặc hợp đồng mà khách hàng không thể thực thi nghĩa vụ của mình...) phải được ghi nhận ngay là chi phí trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
  2.2. Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng có thể được giảm nếu có các khoản thu khác không bao gồm trong doanh thu của hợp đồng. Ví dụ: Các khoản thu từ việc bán nguyên liệu, vật liệu thừa và thanh lý máy móc, thiết bị thi công khi kết thúc hợp đồng xây dựng:
  a) Nhập kho nguyên liệu, vật liệu thừa khi kết thúc hợp đồng xây dựng, ghi:
  Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Theo giá gốc)
  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
  b) Phế liệu thu hồi nhập kho, ghi:
  Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Theo giá có thể thu hồi)
  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
  c) Trường hợp vật liệu thừa và phế liệu thu hồi không qua nhập kho mà bán ngay, kế toán phản ánh các khoản thu bán vật liệu thừa và phế liệu, ghi giảm chi phí:
  Nợ các TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Giá bán chưa có thuế GTGT).
  d) Kế toán thanh lý máy móc, thiết bị thi công chuyên dùng cho một hợp đồng xây dựng và TSCĐ này đã trích khấu hao đủ theo nguyên giá khi kết thúc hợp đồng xây dựng:
  + Phản ánh số thu về thanh lý máy móc, thiết bị thi công, ghi:
  Nợ các TK 111, 112, 131,...
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Giá bán chưa có thuế GTGT).
  + Phản ánh chi phí thanh lý máy móc, thiết bị (nếu có), ghi:
  Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (33311)
  Có các TK 111, 112,…
  + Ghi giảm TSCĐ đã khấu hao hết là máy móc, thiết bị thi công chuyên dùng đã thanh lý, ghi:
  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ
  Có TK 211 - TSCĐ hữu hình.
  2.3. Cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp thực tế hoàn thành được xác định là đã bán (Bàn giao từng phần hoặc toàn bộ cho Ban quản lý công trình - bên A); hoặc bàn giao cho đơn vị nhận thầu chính nội bộ:
  a) Trường hợp bàn giao cho Bên A (Kể cả bàn giao khối lượng xây lắp hoàn thành theo hợp đồng khoán nội bộ, cho đơn vị nhận khoán có tổ chức kế toán riêng), ghi:
  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
  Có TK 154 - Chí phí sản xuất, kinh doanh dở dang (1541).
  b) Trường hợp sản phẩm xây lắp hoàn thành chờ bán (Xây dựng nhà để bán,...) hoặc sản phẩm xây lắp hoàn thành nhưng chưa bàn giao, căn cứ vào giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành chờ bán, ghi:
  Nợ TK 155 - Thành phẩm
  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (1541).
  c) Trường hợp bàn giao sản phẩm xây lắp hoàn thành cho đơn vị nhận thầu chính xây lắp (Cấp trên, đơn vị nội bộ - do thực hiện hợp đồng khoán xây lắp nội bộ, đơn vị nhận khoán có tổ chức kế toán riêng nhưng chỉ hạch toán đến giá thành sản xuất xây lắp), ghi:
  Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ (3362)
  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (1541).
  Công ty kế toán Hà Nội là Công ty chuyên đào tạo nghiệp vụ kế toán thực tế,liên tục mở các lớp đào tạo kế toán thuế,đào tạo lớp học phần mềm kế toán,lớp đào tạo kế toán tổng hợp ...
  Tham khảo thêm nội dung tại :Địa chỉ học kế toán tổng hợp
Similar Threads: cách định
Diễn đàn Tiêu đề Date
Điện máy - Điện gia dụng hướng dẫn các bạn cách vị sinh máy điều hòa ngay tại gia đình của mình 7/7/16
Nội Thất - Vật Liệu Xây Dựng Bày trí tượng phật đúng cách để mang may mắn về cho gia đình 2/6/16
Nhà Đất - Bất Động Sản Chung cư Mon City Mỹ Đình vượt cách thức Bắt đầu 20/5/16
Nội Thất - Vật Liệu Xây Dựng Cách lựa chọn bộ ghế sofa gia đình luôn bền đẹp 29/1/16
Điện máy - Điện gia dụng Hướng dẫn cách tự kiểm tra và sửa máy giặ cho gia đình bạn. 22/1/16

Chia sẻ trang này

đào tạo khai hải quan điện tử đào tạo điện tử y sinh đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng Nghiệp vụ lễ tân đào tạo cấp chứng chỉ lễ tân cấp chứng chỉ an toàn lao động đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ